• +90 212 325 23 00
  • Levent Mah. Beyazkaranfil Sok. No:18 Posta Kodu:34330 Beşiktaş/İSTANBUL

Lehe Yasal Düzenlemelerin Yapılması Halinde (7188 Sayılı Yasa Kapsamında) Bireysel Başvuru Taleplerinin İç Hukuk Yollarının Tüketilmemesinden Bahisle Reddi Halinde Yargılama Giderleri Sorunu

ARCHIV
Lehe Yasal Düzenlemelerin Yapılması Halinde (7188 Sayılı Yasa Kapsamında) Bireysel Başvuru Taleplerinin İç Hukuk Yollarının Tüketilmemesinden Bahisle Reddi Halinde Yargılama Giderleri Sorunu

Lehe Yasal Düzenlemelerin Yapılması Halinde (7188 Sayılı Yasa Kapsamında) Bireysel Başvuru Taleplerinin İç Hukuk Yollarının Tüketilmemesinden Bahisle Reddi Halinde Yargılama Giderleri Sorunu

  • 20.06.2020

<p align="center" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">Lehe Yasal D&uuml;zenlemelerin Yapılması Halinde (7188 Sayılı Yasa Kapsamında) Bireysel Başvuru Taleplerinin İ&ccedil; Hukuk Yollarının T&uuml;ketilmemesinden Bahisle Reddi Halinde Yargılama Giderleri Sorunu</span></span></b></span></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">17.10.2019 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 24.10.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girmiştir. Bu Kanun&rsquo;nu 29. Maddesiyle Ceza Muhakemesi Kanununun 286. Maddesinde değişiklik yapılarak, TCK.&rsquo;nın 314. Maddesi ve TMK.&rsquo;nın 7/2. Maddesi gereğince verilen cezaların temyiz edilebileceği d&uuml;zenlenmiştir. Aynı yasanın 31. Maddesi ile 5271 Sayılı Yasaya eklenen Ge&ccedil;ici Madde 5/1/f. maddesi gereğince de kesinleşmiş olsa dahi, yasanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 g&uuml;n i&ccedil;inde başvurulmak suretiyle, İstinaf kararlarının temyiz edilebileceği ve infazın durdurulması ve tahliye talebi i&ccedil;in de kararı veren ilk derece mahkemesine başvurulacağı belirtilmiştir.</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">Anayasa Mahkemesi, Bireysel Başvuru sahibi A.H. tarafından 2019/22128 başvuru numarası ile yapılan başvuruyu değerlendirmek suretiyle; &ldquo;17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun&#39;un 29. maddesi ile değişik 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu&#39;nun 286. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereği, madde metninde belirtilen su&ccedil;lar bakımından b&ouml;lge adliye mahkemesi ceza daireleri kararlarının temyiz edilebilmesi m&uuml;mk&uuml;n hale geldiğinden, başvurunun, hukuk sisteminde mevcut yargısal yollar t&uuml;ketilmeksizin yapıldığı anlaşılmaktadır. A&ccedil;ıklanan gerek&ccedil;elerle başvurunun, adil yargılanma hakkının, &ouml;zel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ve haberleşme &ouml;zg&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n ihlal edildiği iddiaları y&ouml;n&uuml;nden başvuru yollarının t&uuml;ketilmemesi nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUGUNA, yargılama giderlerinin başvurucu &uuml;zerinde BIRAKILMASINA kesin olarak karar verildi.&quot; şeklinde KARAR VERMEK SURETİYLE BİREYSEL BAŞVURUYU KESİN OLARAK REDDETMİŞTİR.</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">S&ouml;z konusu bireysel başvuru 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun&rsquo;un KABUL VE RESMİ GAZETEDE YAYIN TARİHİNDEN &Ouml;NCEDİR.</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun&rsquo;nun &ldquo;D&ouml;rd&uuml;nc&uuml; B&ouml;l&uuml;m&rdquo;&uuml;nde &ldquo;Bireysel Başvuru&rdquo;, 45-50. Maddeleri arasında d&uuml;zenlenmiş olup, Yasa&rsquo;nın Bireysel Başvuru&rsquo;yu d&uuml;zenleyen bu maddeleri arasında ya da diğer maddelerinde Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuruların reddi durumunda yargılama giderlerinin kim tarafından &ouml;deneceği hususunda bir d&uuml;zenleme bulunmamaktadır.</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">Anayasa Mahkemesi İ&ccedil;t&uuml;z&uuml;ğ&uuml; &rsquo;n&uuml;n 59/3/h. maddesinde ise; &ldquo;Başvuru formuna aşağıdaki belgelerin ya da onaylı &ouml;rneklerinin eklenmesi zorunludur: h) Adli yardım talebi varsa başvurucunun yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını g&ouml;steren mali durumuna ilişkin belgeler ile mevzuatta adli yardım talebinde bulunabilmek i&ccedil;in &ouml;ng&ouml;r&uuml;len diğer belgeler.&rdquo; Şeklinde d&uuml;zenleme olup, yargılama giderlerinin kim tarafından karışlanacağına dair bu T&uuml;z&uuml;k&rsquo;te de bir d&uuml;zenleme bulunmamaktadır.</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">Anayasa Mahkemesi İ&ccedil;t&uuml;z&uuml;ğ&uuml; &rsquo;n&uuml;n 62. maddesinde ise; (1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Har&ccedil;lar Kanununa Bağlı (I) sayılı Tarifenin A) Mahkeme Har&ccedil;ları&rdquo; başlıklı B&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;n ilk c&uuml;mlesinde belirtilen bireysel başvuru harcı Maliye Veznelerine yatırılır. (2) Adl&icirc; yardım talepleri, genel h&uuml;k&uuml;mlere g&ouml;re başvuruların kabul edilebilirliği hakkında karar verecek B&ouml;l&uuml;m veya Komisyonlar tarafından h&uuml;kme bağlanır.&rdquo; Şeklinde d&uuml;zenleme bulunmaktadır.</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun&rsquo;da ve Anayasa Mahkemesi İ&ccedil; T&uuml;z&uuml;ğ&uuml;&rsquo;nde yargıla giderleri konusunda bir d&uuml;zenleme olmadığından, yargılama giderleri konusunda genel h&uuml;k&uuml;mler i&ccedil;eren Ceza Muhakemesi Kanunu uygulanacaktır.</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu&rsquo;nun (CMK) 324. ve devamı maddelerinde Yargılama Giderleri d&uuml;zenlenmiştir. CMK&rsquo;nın 324.maddesinde; &ldquo;Har&ccedil;lar ve tarifesine g&ouml;re &ouml;denmesi gereken avukatlık &uuml;cretleri ile soruşturma ve kovuşturma evrelerinde yargılamanın y&uuml;r&uuml;t&uuml;lmesi amacıyla Devlet Hazinesinden yapılan her t&uuml;rl&uuml; harcamalar ve taraflarca yapılan &ouml;demeler yargılama giderleridir. (2) H&uuml;k&uuml;m ve kararda yargılama giderlerinin kimlere y&uuml;kletileceği g&ouml;sterilir. (3) Giderlerin miktarı ile iki taraftan birinin diğerine &ouml;demesi gereken paranın miktarını mahkeme başkanı veya h&acirc;kim belirler. (4) Devlete ait yargılama giderlerine ilişkin kararlar, Har&ccedil;lar Kanunu h&uuml;k&uuml;mlerine g&ouml;re; kişisel haklara ilişkin kararlar, 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İfl&acirc;s Kanunu h&uuml;k&uuml;mlerine g&ouml;re yerine getirilir. (Ek c&uuml;mle: 2/7/2012-6352/100 md.) Devlete ait yargılama giderlerinin 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usul&uuml; Hakkında Kanunun 106 ncı maddesindeki terkin edilmesi gereken tutarlardan az olması halinde, bu giderin Devlet Hazinesine y&uuml;klenmesine karar verilir.&rdquo;, CMK&rsquo;nın 325.maddesinde; &ldquo;Cezaya veya g&uuml;venlik tedbirine mahk&ucirc;m edilmesi h&acirc;linde, b&uuml;t&uuml;n yargılama giderleri sanığa y&uuml;klenir. (2) (Değişik: 6/12/2006-5560/27 md.) H&uuml;km&uuml;n a&ccedil;ıklanmasının geri bırakılması ve cezanın ertelenmesi hallerinde de birinci fıkra h&uuml;km&uuml; uygulanır.(3) Yargılamanın değişik evrelerinde yapılan araştırma veya işlemler nedeniyle giderler meydana gelmiş olup da, sonu&ccedil; sanık lehine ortaya &ccedil;ıkmış ise, bu giderlerin sanığa y&uuml;klenmesinin hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında mahkeme, bunların kısmen veya tamamen Devlet Hazinesine y&uuml;klenmesine karar verir.&rdquo; Şeklinde, &nbsp;&nbsp;327. maddesinde; &ldquo;(1) Hakkında beraat veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen kişi,&nbsp; sadece kendi kusurundan ileri gelen giderleri &ouml;demeye mahk&ucirc;m edilir.(2) Bu kişinin &ouml;nceden &ouml;demek zorunda kaldığı giderler, Devlet Hazinesince &uuml;stlenilir.&rdquo; 330. Maddede; &ldquo;(1) Kanun yollarından birine başvuran taraf,&nbsp; bu başvurusunu geri almasından veya başvurunun reddolunmasından ileri gelen giderleri &ouml;der. Kanun yollarına başvuran Cumhuriyet savcısı ise, sanığın &ouml;demek zorunda bulunduğu giderler Devlet Hazinesine y&uuml;kletilir. (2) Kanun yoluna başvuranın istemi kısmen kabul olunmuş ise, mahkeme uygun g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml; şekilde giderleri b&ouml;l&uuml;şt&uuml;r&uuml;r. (3) Kesinleşmiş bir h&uuml;k&uuml;m ile sonu&ccedil;lanan bir duruşma hakkındaki yargılamanın yenilenmesi isteminden ileri gelen giderler hakkında da aynı h&uuml;k&uuml;m ge&ccedil;erlidir.&rdquo; Şeklinde d&uuml;zenlemeler mevcuttur.</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">Bu d&uuml;zenlemelere g&ouml;re Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuru har&ccedil;ları da yargılama giderlerinden sayılmaktadır.</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">CMK&rsquo;daki genel d&uuml;zenlemeler gereğince; cezaya veya g&uuml;venlik tedbirine mahk&ucirc;m edilmesi h&acirc;linde, b&uuml;t&uuml;n yargılama giderleri sanık tarafından &ouml;denecektir. Yargılamanın değişik evrelerinde yapılan araştırma veya işlemler nedeniyle giderler meydana gelmiş olup da, sonu&ccedil; sanık lehine ortaya &ccedil;ıkmış ise, bu giderlerin sanığa y&uuml;klenmesinin hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında mahkeme, bunların kısmen veya tamamen Devlet Hazinesine y&uuml;klenmesine karar verecektir. Hakkında beraat veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen kişi,&nbsp; sadece kendi kusurundan ileri gelen giderleri &ouml;demeye mahk&ucirc;m edilecektir. Kanun yoluna başvuranın istemi kısmen kabul olunmuş ise, mahkeme uygun g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml; şekilde giderleri hazine ile sanık arasında b&ouml;l&uuml;şt&uuml;recektir.</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">Lehe bir Kanun d&uuml;zenlemesi olması halinde, lehe Kanunu&rsquo;un uygulanması durumunda yargılama giderlerine ne şekilde karar verileceğine dair CMK&rsquo;da bir d&uuml;zenleme bulunmamaktadır. Bu durumda da CMK&rsquo;daki genel d&uuml;zenlemeler yorumlanarak, lehe d&uuml;zenleme sonucunda sanık lehine bir husus meydana gelmiş ise; lehe meydana gelen iyileşmeye g&ouml;re yargılama giderleri mahkeme tarafından tekrar değerlendirilerek takdir edilecektir. Yeni durum tamamen sanık lehine ise; yargılama giderlerinin tamamı hazine &uuml;zerine bırakılması gerekecektir.</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">Yukarıda bahsi ge&ccedil;en Anayasa Mahkemesinin kararlarında ise; mahkeme tarafından verilen nihai bir karar olmadığından, yargılama giderlerine kimin katlanması gerektiği hususu tartışmalı hale gelmiştir.</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun&rsquo;nun 29. Maddesiyle Ceza Muhakemesi Kanununun 286. Maddesinde değişiklik yapılarak, TCK.&rsquo;nın 314. Maddesi ve TMK.&rsquo;nın 7/2. Maddesi gereğince verilen cezaların temyiz edilebileceği hususu d&uuml;zenlenmiştir. Bu d&uuml;zenlemenin amacı; TCK.&rsquo;nın 314. Maddesi ve TMK.&rsquo;nın 7/2. Maddesi gereğince verilen 5 yıl ve altı netice hapis cezalarının temyiz edilememesinin adalete erişim hakkını engellediği d&uuml;ş&uuml;ncesidir. Bu d&uuml;ş&uuml;nce ile yasada değişiklik yapılarak 5 yıl ve altı olan hapis cezaları a&ccedil;ısından da temyiz hakkı tanınmıştır.</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kabul edilmeden &ouml;nce TCK.&rsquo;nın 314. Maddesi ve TMK.&rsquo;nın 7/2. Maddesi gereğince verilen 5 yıl ve altı netice hapis cezası alarak bu kararları istinaf incelemesi sonucu kesinleşenler, başkaca başvurabilecekleri bir i&ccedil; hukuk yolu olmadığından; 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun&rsquo;un 45. Maddesindeki; &ldquo;Herkes, Anayasada g&uuml;vence altına alınmış temel hak ve &ouml;zg&uuml;rl&uuml;klerinden, Avrupa İnsan Hakları S&ouml;zleşmesi ve buna ek T&uuml;rkiye&rsquo;nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu g&uuml;c&uuml; tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir.&rdquo; Şeklindeki d&uuml;zenleme gereğince Anayasa mahkemesine bireysel başvuru talebinde bulunmuşlar, bu başvurular derdest olarak devam etmekte iken, 17.10.2019 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen&nbsp; 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 24.10.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girmiştir. Bu Kanun&rsquo;nu 29. Maddesiyle Ceza Muhakemesi Kanununun 286. Maddesinde değişiklik yapılarak, TCK.&rsquo;nın 314. Maddesi ve TMK.&rsquo;nın 7/2. Maddesi gereğince verilen cezaların temyiz edilebileceği d&uuml;zenlenmiştir. Aynı yasanın 31. Maddesi ile 5271 Sayılı Yasaya eklenen Ge&ccedil;ici Madde 5/1/f. maddesi gereğince de kesinleşmiş olsa dahi, yasanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 g&uuml;n i&ccedil;inde başvurulmak suretiyle, İstinaf kararlarının temyiz edilebileceği ve infazın durdurulması ve tahliye talebi i&ccedil;in de kararı veren ilk derece mahkemesine başvurulacağı belirtilmiştir. Anayasa Mahkemesi de; TCK.&rsquo;nın 314. Maddesi ve TMK.&rsquo;nın 7/2. Maddesi gereğince 5 yıl altı istinaf mahkemesi tarafından incelenerek kesinleşen hapis cezaları ile ilgili İ&ccedil; hukuk yolu t&uuml;ketilmediğinden bahisle bireysel başvuru taleplerini reddetmiş, yargılama giderlerini de başvurucu &uuml;zerine bırakmıştır.</span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">Her ne kadar Anayasa Mahkemesi yargılama giderlerini Bireysel Başvurucu &uuml;zerine bırakmış olsa da, i&ccedil; hukuk yollarının t&uuml;ketilmemiş olması ile ilgili bireysel başvurucuya y&uuml;kletilecek bir kusur, kabahat olmadığı gibi, bireysel başvurunun esasına girilmemiş olduğundan yapılan bireysel başvuruda başvurucunun haksız/kusurlu olup olmadığının tespitine y&ouml;nelik bir karar da hen&uuml;z bulunmamaktadır.</span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">CMK h&uuml;k&uuml;mleri genel anlamda incelendiğinde bireysel başvuru sahibine y&uuml;klenecek bir kusur, kabahat, hakkın k&ouml;t&uuml;ye kullanılması, hukuka aykırı bir başvurunun varlığının ortaya konamadığı durumlarda yargılama giderlerine mahk&ucirc;m edilmesinin m&uuml;mk&uuml;n olmadığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar CMK&rsquo;da lehe olan kanun h&uuml;k&uuml;mlerinin uygulanmasında yargılama giderlerinin kim tarafından karşılanması gerektiği hususunda bir d&uuml;zenleme bulunmasa da, bu durumda CMK&rsquo;nın yargılama giderlerine ilişkin h&uuml;k&uuml;mleri yorumlanarak yargılama giderlerinden kimin sorumlu olacağı hususunda karar verilmelidir.</span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">Yasama organı, 5 yıl ve altı olan hapis cezaları a&ccedil;ısından temyiz hakkı tanımış olup, bu hakkın kullanılmasının sanık lehine bir durum olduğu tartışmasız bir husustur. Bu yasal d&uuml;zenleme ile Anayasa Mahkemesinde daha &ouml;nceden yapılmış olan bireysel başvuruların konusuz kalmış olasından başvuru sahibinin hi&ccedil;bir kusuru bulunmamaktadır. Bu durum da ise devletin pozitif y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml; gereğince yargılama giderilenlerinin hazine &uuml;zerine bırakılması adalete uygun bir uygulama olacaktır.</span></span> </span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><a href="https://www.kararara.com/forum/viewtopic.php?f=194&amp;t=320763"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">Ceza Genel Kurulu 2014/361 Esas ve 2016/211 Karar Sayılı Kararında; </span></span></span></span></a><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">&ldquo;Yargıtay Ceza Genel Kurulu&rsquo;nun dairemizce de benimsenen 07.04.2006 g&uuml;n ve 2006/10-128-177 sayılı kararında da a&ccedil;ıklandığı &uuml;zere; uyarlama yargılaması sırasında yapılan yargılama giderlerinden h&uuml;k&uuml;ml&uuml;n&uuml;n sorumlu tutulamayacağı ve infazda doğabilecek kuşku ve duraksamaları gidermek &uuml;zere kesinleşen h&uuml;k&uuml;mdeki yargılama giderleri ve vek&acirc;let &uuml;cretinin uyarlama h&uuml;km&uuml;nde de aynen g&ouml;sterilmesi gerektiğinin g&ouml;zetilmemesi&rdquo; isabetsizliklerinden h&uuml;km&uuml;n bozulmasına karar verilmiştir.&rdquo; Şeklindeki bozma kararı ile; LEHE OLAN YASA D&Uuml;ZENLEMELERİ SONUCUNDA MAHKEMELERCE YAPILACAK YARGILAMA GİDERLERNİN SANIK VE YA H&Uuml;K&Uuml;ML&Uuml;YE Y&Uuml;KLETİLEMEYECEĞİNE KARAR VERMİŞTİR.</span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">Sonu&ccedil; olarak bir değerlendirme yapmak gerekirse; Kanun koyucu tarafından lehe bir kanun d&uuml;zenlemesi yapıldığında bireysel başvurucuya i&ccedil; hukuk yolu a&ccedil;ılırsa, Anayasa Mahkemesi kendisine bu kanuni d&uuml;zenlemeden &ouml;nce yapılmış olan bireysel başvuruları i&ccedil; hukuk yollarının t&uuml;ketilmediğinde bahisle reddetmek zorunda kalsa bile bu olaylar karşısında yargılama giderlerinin herhangi bir kusuru olmayan bireysel başvurucu &uuml;zerine bırakılması adalet ve hakkaniyet aykırı olacağı gibi, ayrıca bireysel başvurucunun m&uuml;lkiyet hakkını da ihlal edecektir.</span></span></span></span></span></span></p> <p style="margin-left:378px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></span></b></span></span></span></p>


Stichworte: ,