• +90 212 325 23 00
  • Levent Mah. Beyazkaranfil Sok. No:18 Posta Kodu:34330 Beşiktaş/İSTANBUL

Minibüs Hattı Tahsisinin İptali Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

ARCHIV
Minibüs Hattı Tahsisinin İptali Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

Minibüs Hattı Tahsisinin İptali Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

  • 05.05.2021

<p align="center" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(50, 50, 50); font-size: 14px; line-height: 25px; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(249, 249, 249); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">Minib&uuml;s Hattı Tahsisinin İptali Nedeniyle M&uuml;lkiyet Hakkının İhlal Edilmesi</strong></p> <table border="1px" cellpadding="10px" style="box-sizing: border-box; border-collapse: collapse; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px !important; color: rgb(66, 66, 66); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(249, 249, 249); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" width="100%"> <tbody style="box-sizing: border-box;"> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(50, 50, 50); font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: justify; text-indent: 35.4pt; padding: 15px;">&nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(50, 50, 50); font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: justify;">Anayasa Mahkemesi Birinci B&ouml;l&uuml;m&uuml; 7/4/2021 tarihinde,<span>&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2018/20720" rel="noopener" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 123, 255); text-decoration: underline; background-color: transparent; outline: none; transition: all 0.4s ease 0s; font-size: 14px; line-height: 25px;" target="_blank"><em style="box-sizing: border-box;">Cafer Sezgin ve Diğerleri<span>&nbsp;</span></em></a></span>(B. No: 2018/20720) başvurusunda, Anayasa&rsquo;nın 35. maddesinde g&uuml;vence altına alınan m&uuml;lkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(50, 50, 50); font-size: 14px; line-height: 25px;">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="box-sizing: border-box; transition: all 0.4s ease 0s; color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(249, 249, 249); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: justify; margin-top: 30px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(50, 50, 50); font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: justify; text-indent: 30px;"><strong style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">Olaylar</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(50, 50, 50); font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: justify; text-indent: 30px;">Tunceli Belediye Enc&uuml;meninin 5/11/1987 tarihli kararı ile Belediyenin belirlediği g&uuml;zerg&acirc;hta bedeli karşılığında şehir i&ccedil;i yolcu taşımacılığı i&ccedil;in beş kişiye minib&uuml;s hattı tahsis edilmiş ve hattın &uuml;ye sayısı zamanla artarak 32&rsquo;ye ulaşmıştır. Sayıştay Başkanlığının ilgili Belediyenin 2014 yılına ilişkin denetim raporunda, 32 adet minib&uuml;s hattının ihalesiz verildiği ve bu hususun mevzuata aykırı olduğu tespitlerine yer verilmiştir. Bunun &uuml;zerine 8/3/2016 tarihli Belediye Meclisi kararı ile bedelsiz olarak verilen imtiyazın kaldırılarak hattın ihale yoluyla &uuml;&ccedil; yıl &uuml;creti mukabilinde kiralanmasına karar verilmiştir. Başvurucular, kararın iptali i&ccedil;in ayrı ayrı dava a&ccedil;mıştır. İdare Mahkemesi davaların reddine karar vermiştir. Başvurucular tarafından temyiz edilen mahkeme kararlarını Danıştay onamıştır.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(50, 50, 50); font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: justify; text-indent: 30px;"><strong style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">İddialar</strong><strong style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">&nbsp;</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(50, 50, 50); font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: justify; text-indent: 30px;">Başvurucular, yolcu taşımaya ilişkin minib&uuml;s hattı tahsisinin iptali nedeniyle m&uuml;lkiyet hakkının ihlal edildiğini ileri s&uuml;rm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(50, 50, 50); font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: justify; text-indent: 30px;"><strong style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">Mahkemenin Değerlendirmesi</strong><strong style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">&nbsp;</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(50, 50, 50); font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: justify; text-indent: 30px;">Anayasa&#39;nın 13. ve 35. maddeleri uyarınca m&uuml;lkiyet hakkı ancak kamu yararı amacıyla sınırlandırılabilmektedir.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(50, 50, 50); font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: justify; text-indent: 30px;">Somut olayda iptal edilen minib&uuml;s hattı tahsisinin ihalesiz olarak verildiği ve h&acirc;lihazırda bu hatta &ccedil;alışmak isteyebilecek kişilere de bu imk&acirc;nın tanınması gerektiği nazara alındığında m&uuml;dahalenin gerekli olmadığı s&ouml;ylenemez. M&uuml;lkiyet hakkına yapılan bir m&uuml;dahalenin &ouml;l&ccedil;&uuml;l&uuml; olabilmesi i&ccedil;in ise bu m&uuml;dahalenin keyf&icirc; ve &ouml;ng&ouml;r&uuml;lemez nitelikte olmaması gerekir.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(50, 50, 50); font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: justify; text-indent: 30px;">5393 sayılı Kanun&#39;da imtiyazın 49 yılı aşmayan bir s&uuml;re i&ccedil;in verilebileceği d&uuml;zenlenmiştir. İptal tarihinde bu s&uuml;renin dolmadığı a&ccedil;ıktır. Şehir i&ccedil;i yolcu taşımacılığını d&uuml;zenleme yetkisine sahip olan ve belde halkına karşı g&ouml;revlerini yerine getirebilmek i&ccedil;in ekonomik bir g&uuml;ce ihtiya&ccedil; duyan Belediyeden 49 yıllık s&uuml;renin sonuna kadar herhangi bir d&uuml;zenleme yapmadan hareketsiz kalmasının beklenemeyeceği tartışmasızdır.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(50, 50, 50); font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: justify; text-indent: 30px;">İdare, başvurucuların etki etmesinin m&uuml;mk&uuml;n olmadığı ve tek taraflı olarak almış olduğu kararla ekonomik bir değer teşkil eden imtiyazı kendisinin belirlediği bir zamanda iptal etmiş olup bu husus imtiyaz sahibi olan başvurucular y&ouml;n&uuml;nden &ouml;ng&ouml;r&uuml;lemez bir durumdur. &Ouml;te yandan imtiyazı iptal eden idare, başvurucuların bu nedenle karşılaşacakları muhtemel zararların tazmini amacıyla herhangi bir tedbir almadığı gibi hak sahiplerine faaliyetlerini s&uuml;rd&uuml;rebilecekleri başka bir alan da g&ouml;stermemiştir. B&uuml;t&uuml;n bu hususlar bir araya geldiğinde imtiyaz sahiplerine iptal sonrasında oluşacak yeni duruma uyum g&ouml;stermeleri i&ccedil;in s&uuml;re ve imk&acirc;n tanınmadan, iptalin olası sonu&ccedil;ları hakkında herhangi bir &ouml;nlem almadan ve daha da &ouml;nemlisi iptalden &ouml;nce buna ilişkin objektif koşullar belirlemeden imtiyazın sona erdirilmesi b&uuml;t&uuml;n k&uuml;lfetin başvuruculara y&uuml;klenmesi sonucunu doğurmuştur.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(50, 50, 50); font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: justify; text-indent: 30px;">Sonu&ccedil; olarak derece mahkemelerinin kamu makamlarının imtiyazın iptaliyle ilgili takdir yetkisinin &ouml;nceden belirlenmiş ve &ouml;ng&ouml;r&uuml;lebilir bir koşul veya &ouml;l&ccedil;&uuml;t dikkate alınmadan kullanılabileceği y&ouml;n&uuml;ndeki yorumları, başvuruculara &ouml;ng&ouml;r&uuml;lemez bir şekilde aşırı ve orantısız bir k&uuml;lfet y&uuml;klemiştir. Bu sebeple başvurucuların m&uuml;lkiyet hakkı ile kamu yararı arasında olması gereken adil dengenin başvurucular aleyhine bozulduğu sonucuna varılmıştır.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(50, 50, 50); font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: justify; text-indent: 30px;">Anayasa Mahkemesi a&ccedil;ıklanan gerek&ccedil;elerle m&uuml;lkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.</p> </div>


Stichworte: Anayasa Mahkemesi,  Minibüs Hattı Tahsisi, Mülkiyet Hakkı İhlali, Bireysel Başvuru, yeniden yargılama,